Services

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

  • ให้คำแนะนำการเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  • รับเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม ภาษา C, C# และ PYTHON การออกแบบกราฟิก ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบ Interactive รูปแบบเกม และ e-Learning โดยสามารถสอนได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออนไซต์

รับพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกแบบโลโก้ กราฟิก และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

  • Mobile Application
  • Website / e-Learning
  • เกมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
  • Logo / Brochure

คิดแล้ว ทำเลย

วศิน ภิรมย์